حمیدرضا ایزدفر

درباره من

دکتر حمیدرضا ایزدفر
image

دانشیار گروه آموزشی قدرت @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1402/12/8)

استنادات

171

h-index

7

i10-index

6

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1402/12/8)

استنادات

90

مقالات

23

h-index

6

مؤلفین همکار

24

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1381-1388

دکتر

خواجه نصیرالدین طوسی

تجارب

از سال 1400

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشگاه سمنان

از سال 1395 تا 1400

مدیر داخلی مجله مدلسازی در مهندسی

از سال 1394 تا 1400

مدیریت گروه قدرت

مهارت ها

طراحی و ساخت ماشینهای الکتریکی

اولویت های پژوهشی

طراحی ترانسفورماتور و شناسایی خطا در آن

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Torque Profile Optimization in a Three-Phase 12 by 8 Switched Reluctance Motor by Using Genetic Algorithm in the Gate Pulse Generation
Journal of Modeling & Simulation in Electrical & Electronics Engineering (MSEEE)(2021)
مهران رفیعی, ^حمیدرضا ایزدفر*, ^یوسف علی نژادبرمی
Definition of a New Graphic Pattern for Single Phase to Ground Fault in the Power Plant and Effects of the Neutral Grounding Impedance on It
Journal of Modeling & Simulation in Electrical & Electronics Engineering (MSEEE)(2021)
^حمیدرضا ایزدفر*
Performance optimisation of the gridconnected flyback inverter under improved hybrid conduction mode
IET RENEWABLE POWER GENERATION(2020)
9421114002, ^حمیدرضا ایزدفر*, ^ناصر اسکندریان
Improvement of Electromagnetic Forces in a Single-Phase Induction Motor by Providing a New Winding Distribution
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(2020)
9511103021, ^حمیدرضا ایزدفر*
]Classification and comparison of rotor temperature estimation methods of squirrel cage induction motors
MEASUREMENT(2019)
9411114006, ^حمیدرضا ایزدفر*, ^مصطفی جزایری
A new adaptive clamp for improving weighted efficiency in grid‐tied photovoltaic interleaved two‐switch flyback micro‐ inverter
International Transactions onElectrical Energy Systems(2019)
9421114002, ^حمیدرضا ایزدفر*, ^ناصر اسکندریان
A novel ANFIS-based MPPT controller for two-switch flyback inverter in photovoltaic systems
Journal of renewable and sustainable energy(2019)
9511103022, ^حمیدرضا ایزدفر*
Locating power transformer fault based on sweep frequency response measurement by a novel multistage approach
IET SCIENCE MEASUREMENT & TECHNOLOGY(2018)
9111114007, ^رضا کی پور*, ^حمیدرضا ایزدفر, محمد تقی کشاورزی
REDUCTION OF INVERTER OUTPUT CURRENT RIPPLE IN CONNECTION OF FU EL CELL TO THE POWER NETWORK
IRANIAN JOURNAL OF FUZZY SYSTEMS(2018)
^حمیدرضا ایزدفر*, 9211103005
Detecting the location and severity of transformer winding deformation by a novel adaptive particle swarm optimization algorithm
International Transactions onElectrical Energy Systems(2018)
9111114007, ^رضا کی پور*, ^حمیدرضا ایزدفر, محمد تقی کشاورزی
محاسبه جریان و نیرو محرکه مغناطیسی میله‌های روتور در یک ماشین القایی قفس سنجابی
مدل سازي در مهندسي(2018)
^حمیدرضا ایزدفر*
Dynamic and steady state modeling of permanent magnet induction machine
COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINE(2017)
^حمیدرضا ایزدفر*, 9311103008
DESIGN AND OPTIMIZATION OF PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS GENERATOR FOR USE IN HYDRODYNAMIC RENEWABLE ENERGY BY APPLYING ACO AND FEA
International Islamic University of Malaysia Engineering Journal(2017)
^حمیدرضا ایزدفر*, 9411114006, ^یوسف علی نژادبرمی
The Effct of Nonlinear Loads on MMF Wave of a Synchronous Generator
indian journal of science and technology(2017)
^حمیدرضا ایزدفر*, 9011118003
The Effct of Nonlinear Loads on MMF Wave of a Synchronous Generator
indian journal of science and technology(2017)
^حمیدرضا ایزدفر*, 9011118003
طراحی کنترل‌کننده فازی-عصبی بهینه برای توربین بادی سرعت ثابت
هوش محاسباتی در مهندسی برق(2017)
^حمیدرضا ایزدفر*, 9211103006
Comparison of different permanent magnet arrangements of BLDC Motors based on Finite Element Analysis
(2014)
^حمیدرضا ایزدفر, ^یوسف علی نژادبرمی, ^حمید یعقوبی
Effects on Uncertainties on Distance Relay Settingٍ
INDIAN JOURNAL OFSCIENTIFIC RESEARCH(2014)
سید محمود موسوی, ^حمیدرضا ایزدفر
Effects on Uncertainties on Distance Relay Settingٍ
INDIAN JOURNAL OFSCIENTIFIC RESEARCH(2014)
سید محمود موسوی, ^حمیدرضا ایزدفر
Multimachine Power System Oscillation Damping: Placement and Tuning PSS VIA Multi-objective HBMO
International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE)(2012)
^نیما امجدی, ^حمیدرضا ایزدفر, حیدر علی شایانفر
Optimal PID Power System Stabilizer Tuning via Artificial Bee Colony
International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE)(2012)
حیدر علی شایانفر, علی قاسمی, ^حمیدرضا ایزدفر, ^نیما امجدی
A simple and highly efficient flyback inverter control strategy for AC module application
IET Power Electronics(2023)
9421114002, ^حمیدرضا ایزدفر*, ^ناصر اسکندریان
Introduction of a modified thermal model for squirrel cage induction motor based on calculation of rotor bars’ current
ELECTRICAL ENGINEERING(2023)
9312916001, ^حمیدرضا ایزدفر*, ^اصغر اکبری فرود
A New Squirrel Cage Rotor Structure to Improve the Dynamic Performance of the Single-Phase Induction Motor
International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization(2022)
9811114002, ^حمیدرضا ایزدفر*
Introducing Analytical Formulas for Calculating Back EMF of the Contra-Rotating Double-Rotor Axial Flux Permanent Magnet Synchronous Machine
Electric Power Components and Systems(2023)
9611114003, ^حمیدرضا ایزدفر*
Investigation of different types of winding in counter-rotating double-rotor axial flux permanent magnet machines
(2023)
9611114003, ^حمیدرضا ایزدفر*
A Counter-Rotating Double-Rotor Axial Flux Permanent Magnet Generator for Wind Turbine Applications: Design, Simulation, and Prototyping
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY- TRANSACTIONS OF ELECTRICAL ENGINEERING(2023)
9611114003, ^حمیدرضا ایزدفر*
طراحی بهینه یک ماشین شار محوری آهنربای دائم دو روتوره با جهات چرخش مختلف
اولین همایش ملی هوش مصنوعی و پردازش هوشمند(2022-08-31)
9611114003*, ^حمیدرضا ایزدفر
توزیع بهینه انرژی در ریزشبکه با در نظر گرفتن پارامترهای شبکه و مدیریت سمت تقاضا
اولین همایش ملی هوش مصنوعی و پردازش هوشمند(2022-08-31)
احمدرضا بقائی*, ^اصغر اکبری فرود, ^حمیدرضا ایزدفر
Reduction of Air-Gap Flux Density Distortion for a 20 kW HTS Induction Motor
Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems(2022-06-21)
مسعود اردستانی*, ^حمیدرضا ایزدفر
High-Efficiency MPPT Controller Using ANFISreference Model For Solar Systems
5th Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran/پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری(2019-02-28)
9511103022, ^حمیدرضا ایزدفر
طراحی بهینه کنترل کننده منطقی فازی به کمک الگوریتم‌ تصادفی هوشمند اجتماع ذرات برای تنظیم ولتاژ توربین بادی آهن ربا دائم
چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک(2017-07-18)
9422173001, ^حمیدرضا ایزدفر*
بهبود طیف هارمونیکی ولتاژ خروجی یک توربین بادی با ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم به کمک الگوریتم بهینهسازی فاخته
بیست و دومین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق(2017-04-19)
9422173001, ^حمیدرضا ایزدفر
راه اندازی بهینه توربین بادی سرعت ثابت با کنترل کننده فازی-عصبی و الگوریتم ژ نتیک
سی امین کنفرانس بین المللی برق(2015-11-02)
^حمیدرضا ایزدفر
کنترل زمان حقیقی ولتاژ و توان راکتیو در شبکه های توزیع با درنظرگرفتن بارهای قطع پذیر وتولیدات پراکنده به کمک الگوریتم ژنتیک چندهدفه
کنفرانس ملی انرژی، فناوری و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر(2015-05-30)
سید جواد طباطبایی, ^حمیدرضا ایزدفر
روشی برای تخمین دقیق زاویه بار ژنراتور سنکرون
کنفرانس ملی انرژی، فناوری و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر(2015-05-30)
^حمیدرضا ایزدفر, سلمان خرم
Optimal design of direct drive axial flux permanent magnet generator for wind turbine
کنفرانس مشترک ایران و آلمان در موضوع انرزی تجدید پذیر(2014-09-16)
^حمیدرضا ایزدفر
A New Approach Based on Particle Swarm Optimization for Volt & Var Control in Power Distribution Systems Considering Distributed Generations
کنفرانس مشترک ایران و آلمان در موضوع انرزی تجدید پذیر(2014-09-16)
سید جواد طباطبایی, ^حمیدرضا ایزدفر
comparison of two common configurations of LSRM:Transverse Flux and Longitudinal Flux
international conference and exposition on electrical and power engineering (EPE 2012)(2012-10-25)
^یوسف علی نژادبرمی, ^حمیدرضا ایزدفر
بررسی مقایسه ای مدلهای هوش مصنوعی در پیش بینی تابش در سیستم های خورشیدی
هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی(2023-02-08)
9912114002*, ^حمیدرضا ایزدفر
بررسی عدم قطعیت ها بر روی عملکرد رله دیستانس
چهارمین همایش بین المللی عملیات حرارتی مواد(2013-08-13)
^حمیدرضا ایزدفر
تحليل توزيع ولتاژ ضربه در سيم پيچي ترانسفورماتور داراي خطا
لرونداميري علي(تاریخ دفاع: 1402/03/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي طراحي سيستم زمين چند سطحي پست هاي فشارقوي با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند
بهراميان سرچاهي مهدي(تاریخ دفاع: 1402/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر شانت هاي مغناطيسي در تشخيص خطاي ترانسفورماتور قدرت توسط شارهاي نشتي
اسمعيلي زينب(تاریخ دفاع: 1402/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش گشتاور دندانه اي و ريپل گشتاور در ماشين ورنير آهنرباي دائم
اميري تبار يونس(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
افزايش بازده در ژنراتور سنكرون سه فاز شارمحوري با آهنرباي دائم
قلائي محمد(تاریخ دفاع: 1400/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر خطاهاي سيم پيچي و هسته بر مدل ترانسفورماتور قدرت در آناليز پاسخ فركانسي
بهزادي فاتح ابادي مجيد(تاریخ دفاع: 1401/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر ميله هاي روتور بر عملكرد ماشين القايي سه فاز
فرهودي مقدم علي(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش ريپل گشتاور در موتور القايي سه فاز روتور سيم پيچي شده با انتخاب بهينه پارامترهاي طراحي
كفشگر فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص خطاي اتصال حلقه در سيم پيچي استاتور ژنراتور القايي دو سو تغذيه (ِDFIG) با استفاده از شبكه عصبي پرسپترون چند لايه
يحيائي مهدي(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي بهينه ماشين سنكرون شار محوري دو روتوره با جهات چرخش مختلف
رحيمي نامقي الهام(تاریخ دفاع: 1401/12/16) ، مقطع : دكتري
كاهش شار نشتي در ترانسفورماتورهاي قدرت با بهينه سازي شانت‌هاي مغناطيسي
جمشيدي افشين(تاریخ دفاع: 1399/05/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود بازده ميكرواينورتر فلاي بك دوكليده متصل به شبكه
محمدي صالح(تاریخ دفاع: 1399/07/28) ، مقطع : دكتري
كاهش اعواج شار مغناطيسي در ماشين القايي ابررسانا
اردستاني سيد مسعود(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل بهينه‌ي اينورتر فلايبك دراتصال پيل سوختي به شبكه با روش فازي
فهيمي جمال(تاریخ دفاع: 1397/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل اينورتر فلاي بك با روش انفيس به منظور دستيابي به نقطه توان حداكثر درسلول خورشيدي
عزيزي كوچكسرائي عبدالرضا(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل انحراف فركانس در يك ريزشبكه مستقل باروش ANFIS
نصيري بهمن(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل انحراف فركانس در يك ريزشبكه مستقل باروش ANFIS
نصيري بهمن(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش نويز الكترومغناطيسي در موتور القايي تك فاز
شادفر حامد(تاریخ دفاع: 1397/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش نويز الكترومغناطيسي در موتور القايي تك فاز
شادفر حامد(تاریخ دفاع: 1397/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي فركانس كليدزني و تنظيم توان اكتيو انعطاف پذير اينورتر اتصال به شبكه براي سيستم هاي فتوولتائيك توسط كنترل پيش بين مبتني بر مدل
جعفري چاشمي ميلاد(تاریخ دفاع: 1396/11/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي فركانس كليدزني و تنظيم توان اكتيو انعطاف پذير اينورتر اتصال به شبكه براي سيستم هاي فتوولتائيك توسط كنترل پيش بين مبتني بر مدل
جعفري چاشمي ميلاد(تاریخ دفاع: 1396/11/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تنظيم بهينه پارامترهاي PSS ژنراتور سنكرون درحضور SVC به منظور بهبود حاشيه پايداري شبكه قدرت
ميرزائي زاده محمد(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تنظيم بهينه پارامترهاي PSS ژنراتور سنكرون درحضور SVC به منظور بهبود حاشيه پايداري شبكه قدرت
ميرزائي زاده محمد(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين بهينه بدون حسگر سرعت موتور القايي باروش MRAS مبتني بر منطق فازي
سليمان پور كرمان مهدي(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر بار غيرخطي بر متغيرهاي حالت ژنراتور سنكرون
سيد علي مرتضائي سيد نوراله(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي ردياب نقطه توان حداكثر در سلول خورشيدي با منطق فازي ـ pi بر مبناي مبدل sepic
آزاديان دلسم احمد(تاریخ دفاع: 1396/09/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تنظيم ولتاژ توربين بادي آهن ربا دائم به كمك كنترلر فازي
اكبري حسين(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش تموج جريان خروجي اينورتر پيل هاي سوختي
غلامي خاركشي سينا(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي مشروح بهبود يافته سيم پيچي ترانسفورماتور به منظور تشخيص خطاي جابه جايي سيمپيچي با استفاده از داده هاي تحليل پاسخ فركانسي
جهان محمدصادق(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : دكتري
اعوجاج شار مغناطيسي در موتور سنكرون القايي دو روتوره با آهنرباي دائم
ناصري حميد(تاریخ دفاع: 1395/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي عملكرد سيستم توربين بادي سرعت ثابت با كنترل كننده فازي
نيك زاد جمناني رضا(تاریخ دفاع: 1394/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الگوريتم بهينه كليد زني يكسوساز زنراتور با هدف كمينه سازي تموج خروجي
مومني احسان(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
روشن علي محمد(تاریخ دفاع: 1392/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بخشي مهدي(تاریخ دفاع: 1392/07/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ولي نژاد حامد(تاریخ دفاع: 1392/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نسبت قطب و شيار در ماشين سنكرون
توكلي ميثم(تاریخ دفاع: 1392/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي همزمان THDدر ماشين القايي كنترل شونده با درايور
عبداله نژاد باروق فرشيد(تاریخ دفاع: 1391/08/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تئوری و عملکرد ماشینهای الکترومکانیکی
تئوری و عملکرد ماشینهای الکترومکانیکی
میکرواینورتر فلای بک دو کلیده دو فاز فرکانس متغیر با مقاوم بودن توان مرزی نسبت به تغییر پارامترها و انتخاب قطعات
دانشگاه سمنان(2021-06-28)
سیستم تعیین پارامترهای مدارمعادل مدل مشروح سیم پیچی ترانسفورماتور به کمک پاسخ فرکانسی
دانشگاه سمنان(2018-11-06)
سیستم تعیین پارامترهای مدار معادل مدل سیم پیچی ترانسفورماتور به کمک پاسخ فرکانسی
دانشگاه سمنان(2017-04-15)
میکرواینورتر فلای بک دو کلیده دو فاز فرکانس متغیر با مقاوم بودن توان مرزی نسبت به تغییر پارامترها و انتخاب قطعات
دانشگاه سمنان(2021-06-28)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
روش اجزا محدود در الکترومغناطیس   (471 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : قدرت
ماشینهای الکتریکی 2   (606 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : همه گرایشهای برق
تولید انرژی الکتریکی   (458 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : قدرت
تئوری جامع ماشینهای الکتریکی   (850 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : قدرت
مبانی تحقیق در عملیات   (799 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : تمام گرایشهای مهندسی برق

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
hrizadfar@semnan.ac.ir
(+98)2331532683

فرم تماس